Ochrona danych

Informacje ogólne

Dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Prywatność użytkowników jest dla nas ważna. Chcemy, aby zawsze czuli się bezpiecznie i komfortowo, gdy odwiedzają naszą witrynę internetową, dlatego wdrożyliśmy środki techniczne i organizacyjne, aby zagwarantować, że przez cały czas przestrzegamy odpowiednich przepisów. W niniejszym dokumencie opisano informacje, które możemy gromadzić, oraz sposób, w jaki z nimi postępujemy.

I. Podmiot odpowiedzialny

RWE Aktiengesellschaft
RWE Platz 1
D-45141 Essen
Tel. +49 (0)201-51790
Faks +49 (0)201-51795005

E-mail RWE Aktiengesellschaft

II. W jaki sposób można się skontaktować z inspektorem ochrony danych?

Z naszym inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem:

RWE Aktiengesellschaft
Data Protection Officer
RWE Platz 6
D-45141 Essen

E-mail: dataprotection@rwe.com

III. Udostępnianie witryny internetowej i tworzenie plików dziennika

Niniejszy punkt wyjaśnia, jak przetwarzamy dane osobowe użytkowników w związku z udostępnianiem witryny internetowej i tworzeniem plików dziennika.

1. Jakie dane osobowe wykorzystujemy? 

Za każdym razem, gdy użytkownik odwiedza naszą witrynę internetową, nasz system automatycznie gromadzi dane i informacje z systemu komputera używanego do uzyskania dostępu. Oprócz danych nieosobowych (np. nazwa domeny witryny internetowej, z której przeszedł użytkownik; strony internetowe odwiedzone w naszej domenie; nazwy pobranych plików [w tym daty i godziny pobrania]; nazwa dostawcy usług internetowych oraz, w stosownych przypadkach, system operacyjny i wersja przeglądarki komputera, nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp, ustawienia języka) przetwarzamy adres IP użytkownika.

2. Z jakich źródeł pochodzą te dane?

Otrzymujemy dane od użytkownika w wyniku automatycznego przesyłania przez jego komputer do naszego systemu.

3. Jakie są cele i podstawa prawna przetwarzania danych?

Dane są zbierane przede wszystkim w celu zastosowania środków technicznych zapewniających dostępność witryny internetowej. W tym przypadku podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) UE. 

Ponadto przechowujemy dane – w formie pseudonimizowanej w plikach dziennika – w celach bezpieczeństwa, w szczególności w celu rozpoznawania ataków na naszą witrynę internetową i zapobiegania im, do celów statystycznych oraz w celu optymalizacji naszej oferty w internecie. W takich przypadkach przetwarzanie danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Zagwarantowanie realizacji powyższych celów stanowi nasz prawnie uzasadniony interes.

4. Do kogo będą przekazywane dane?

W niektórych przypadkach dane mogą być przekazywane innym spółkom grupy. Ponadto korzystamy z zewnętrznych usługodawców, którzy mogą otrzymywać dane osobowe w trakcie wykonywania swoich obowiązków. W takich przypadkach dbamy o to, aby dane osobowe użytkowników były przetwarzane zgodnie z postanowieniami RODO oraz niemieckiej ustawy federalnej o ochronie danych. 

Co do zasady dane użytkowników nie będą przekazywane innym stronom trzecim, chyba że będziemy do tego zobowiązani na mocy nakazów prawnych lub urzędowych.

5. Jak długo przechowywane są dane osobowe?

Przechowujemy dane przez okres 60 dni.

6. Czy przekazanie danych jest obowiązkowe? 

Nie ma prawnego ani umownego obowiązku przekazania danych. Odmowa przekazania danych uniemożliwia jednak korzystanie z witryny internetowej w pełnym zakresie.

IV. Analiza i optymalizacja witryny internetowej za pomocą plików cookie 

W naszej witrynie internetowej są używane pliki cookie. Są to pliki tekstowe, które zawierają specyficzny ciąg znaków i umożliwiają unikatową identyfikację komputera. Są one przechowywane w przeglądarce internetowej lub zapisywane przez nią w systemie komputerowym użytkownika podczas wizyty w witrynie internetowej. Dzięki temu po ponownym otwarciu witryny internetowej system komputerowy może zostać rozpoznany, a niektóre informacje mogą zostać przesłane automatycznie. 
Informacje przechowywane w plikach cookie pełnią różne funkcje. Dzielimy je na następujące kategorie:

 • Niezbędne pliki cookie 
 • Statystyczne pliki cookie 

1. Jakie dane osobowe wykorzystujemy? 

W zależności od używanego pliku cookie zbieramy różne dane osobowe. Aby zobaczyć rodzaje danych osobowych gromadzonych w każdym przypadku oraz zmienić swoje decyzje w tym zakresie, należy kliknąć tutaj.

2. Jakie są źródła danych?

Wszystkie dane, które gromadzimy w formie plików cookie, pochodzą od użytkownika.

3. Jakie są cele i podstawa prawna przetwarzania danych?

W zależności od używanego pliku cookie wykorzystujemy pliki cookie w różnych celach. Podczas pierwszej wizyty w naszej witrynie internetowej użytkownik zostanie poproszony o wybranie plików cookie, na które chce wyrazić zgodę.

a. Niezbędne pliki cookie 

Niezbędne pliki cookie są wymagane do zastosowania środków technicznych umożliwiających działanie naszej witryny internetowej oraz do zapewnienia jej stabilności. Informacje o celach użycia poszczególnych plików cookie są dostępne tutaj. Podczas wizyty na naszych stronach internetowych pojawia się baner ustawień prywatności, który informuje o korzystaniu z plików cookie i odsyła użytkownika do niniejszych informacji o ochronie danych. Podstawę prawną przetwarzania w tym celu stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zagwarantowanie realizacji wspomnianych celów.

Dane zebrane od użytkownika w ten sposób są pseudonimizowane z zastosowaniem środków technicznych i nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi na jego temat. Dzięki temu nie możemy już skojarzyć danych osobowych z konkretnym użytkownikiem.

b. Statystyczne pliki cookie

Statystyczne pliki cookie umożliwiają nam analizowanie zachowań użytkownika związanych z przeglądaniem naszej witryny internetowej, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszych stron. W ten sposób tworzymy profile statystyczne, które można skojarzyć wyłącznie z grupami, a nie indywidualnymi użytkownikami. Profile te służą do analizy zachowań odwiedzających, klikania oraz danych demograficznych na temat odwiedzających witrynę internetową. Informacje o celach użycia poszczególnych plików cookie w konkretnych przypadkach są dostępne tutaj

Podczas wizyty na naszych stronach internetowych pojawia się baner ustawień prywatności, który informuje o korzystaniu ze statystycznych plików cookie i odsyła użytkownika do niniejszych informacji o ochronie danych. Jeśli użytkownik zgadza się na przetwarzanie danych, klika odpowiednią opcję przy tej kategorii plików cookie, a tym samym wyraża zgodę, która stanowi podstawę prawną zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

Dane zebrane od użytkownika w ten sposób są pseudonimizowane z zastosowaniem środków technicznych i nie są przechowywane razem z innymi danymi osobowymi na jego temat. Dzięki temu nie możemy już skojarzyć danych osobowych z konkretnym użytkownikiem.

4. Do kogo będą przekazywane dane?

W niektórych przypadkach dane mogą być przekazywane innym spółkom grupy. Ponadto firmy zewnętrzne, które stosują dane pliki cookie, otrzymają dane użytkownika w zakresie niezbędnym do przetwarzania danych w naszym imieniu zgodnie z art. 28 RODO. 

5. Jak długo przechowywane są dane osobowe?

Czas przechowywania zależy od kategorii plików cookie:

 • Niezbędne pliki cookie: 24 miesiące
 • Statystyczne pliki cookie: 24 miesiące

6. Czy przekazanie danych jest obowiązkowe? 

Użytkownik nie jest zobowiązany do przekazania swoich danych. Niezbędne pliki cookie są jednak wymagane, aby witryna działała prawidłowo.

7. Prawa użytkownika w odniesieniu do plików cookie 

Oprócz praw wymienionych w punkcie IX użytkownikowi przysługuje prawo do:

 • wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystania niezbędnych plików cookie w dowolnym momencie;
 • odwołania/wycofania zgody na wykorzystywanie przez nas statystycznych plików cookie – w tym celu należy kliknąć tutaj.

V. Formularz kontaktowy

Nasza witryna internetowa umożliwia skontaktowanie się z nami za pośrednictwem poczty e-mail. Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób przetwarzamy dane użytkowników w tym kontekście.

1. Jakie dane osobowe wykorzystujemy? 

Przetwarzamy dane przekazane przez użytkownika w formularzu. Są to: 

 • zwrot grzecznościowy,
 • imię, 
 • tytuł naukowy, 
 • e-mail, 
 • adres, 
 • numer telefonu, 
 • firma.

Ponadto użytkownik może przekazać nam inne dane w treści swojej wiadomości. 

2. Z jakich źródeł pochodzą te dane?

Dane są wprowadzane w formularzu przez użytkownika.

3. Jakie są cele i podstawa prawna przetwarzania danych?

Potrzebujemy danych, aby ustalić, kto przesłał do nas zapytanie, i móc na nie odpowiedzieć. Podstawę prawną przetwarzania takich danych stanowi zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, udzielana w momencie przesłania zapytania. 

4. Do kogo będą przekazywane dane?

Dane zostaną przekazane do spółki Grupy odpowiedzialnej za udzielenie odpowiedzi na zapytanie. Ponadto w niektórych przypadkach korzystamy z usług zewnętrznych usługodawców, którzy również mogą otrzymać dane użytkownika.

5. Jak długo przechowywane są dane osobowe?

Dane będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do odpowiedzi na zapytanie użytkownika. Ponadto dane użytkownika będą przechowywane przez wyznaczony prawnie okres zatrzymywania danych. 

6. Czy przekazanie danych jest obowiązkowe? 

Użytkownik nie jest zobowiązany do przekazania swoich danych. Jeśli jednak nie otrzymamy tych danych, nie będziemy w stanie odpowiedzieć na zapytanie.

7. Prawo do wycofania zgody

W odniesieniu do korzystania z formularza kontaktowego użytkownikowi przysługują prawa wymienione w punkcie IX. 

VI. Korzystanie z zewnętrznych usług internetowych

W naszej witrynie wczytywana jest usługa internetowa firmy Usercentrics GmbH, Sendlinger Str. 7, 80331 Munich, Germany (dalej: „usercentrics.com”). Korzystamy z usługi usercentrics.com w celu przekazania użytkownikowi wyczerpującego przeglądu informacji dotyczących ustawień prywatności, zwanego również banerem na temat plików cookie. W tym kontekście przeglądarka użytkownika może przesyłać dane osobowe do usercentrics.com. Podstawę prawną takiego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadniony interes polega na zapewnieniu prawidłowego działania witryny internetowej. Dane zostają usunięte, gdy cel, w którym zostały zgromadzone, zostaje zrealizowany. Więcej informacji na temat przetwarzania przekazywanych danych można znaleźć w polityce prywatności usercentrics.com: https://usercentrics.com/privacy-policy/.

Można zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu danych przez usercentrics.com poprzez dezaktywację wykonania kodu skryptu w przeglądarce lub zainstalowanie wtyczki blokującej skrypty. 

VII. Czy przetwarzanie danych obejmuje zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie?

Nie stosujemy automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania. 

VIII. Czy dane użytkowników są przekazywane do krajów spoza Unii Europejskiej (tzw. państw trzecich)?

Przetwarzanie danych użytkowników odbywa się również z udziałem usługodawców zlokalizowanych w państwach trzecich poza Unią Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym („EOG”). Aby chronić dane osobowe użytkowników, zawieramy z dostawcami usług w państwach trzecich standardowe klauzule umowne o ochronie danych przyjęte przez Komisję Europejską. Klauzule te zapewniają odpowiednie zabezpieczenia służące ochronie danych użytkowników przetwarzanych przez usługodawców w państwach trzecich. 
Użytkownik może w każdej chwili poprosić o więcej informacji oraz otrzymać kopie odpowiednich umów. Można się z nami skontaktować z użyciem danych wymienionych w punktach I oraz II.

IX. Jakie prawa przysługują użytkownikom w związku z przetwarzaniem ich danych?

1. Prawo dostępu

Użytkownik może zażądać od administratora danych potwierdzenia, czy dane osobowe na jego temat są przez nas przetwarzane. 
Ponadto ma prawo zażądać informacji o tym, czy dane osobowe na jego temat są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W tym kontekście, w związku z przenoszeniem danych, użytkownik może zażądać informacji na temat odpowiednich zabezpieczeń zgodnie z art. 46 RODO. 

2. Prawo do sprostowania danych

Użytkownik ma prawo poprosić administratora danych o sprostowanie i/lub uzupełnienie danych, jeśli przetwarzane dane osobowe na jego temat są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator danych jest zobowiązany niezwłocznie wprowadzić zmiany.

3. Prawo do ograniczenia przetwarzania

Na warunkach określonych w RODO użytkownik może zażądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych na swój temat. 

4. Prawo do usunięcia danych

Użytkownik może zażądać od administratora usunięcia danych osobowych na swój temat, a administrator jest zobowiązany do natychmiastowego usunięcia takich danych, chyba że przepisy prawa przewidują odstępstwo od tej zasady. 

5. Prawo do przenoszenia danych

Użytkownik ma prawo do uzyskania swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Dotyczy to danych, które przekazał administratorowi i których przetwarzanie jest oparte na zgodzie lub umowie zawartej z użytkownikiem. 

W związku z tym prawem użytkownik może również zażądać, aby dane osobowe na jego temat zostały przekazane bezpośrednio od jednego administratora danych do innego, o ile jest to technicznie możliwe. Takie działanie nie może naruszać praw i wolności innych osób. 

6. Prawo do wycofania zgody

Użytkownik ma prawo w każdej chwili wycofać udzieloną przez siebie zgodę na przetwarzanie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dotyczy to również wycofania zgody, która została udzielona przed wejściem w życie RODO, tj. przed 25 maja 2018 roku. W takim przypadku wszystkie dane osobowe przechowywane na podstawie zgody zostaną usunięte, chyba że przepisy prawa określają inną podstawę prawną uzasadniającą dalsze przechowywanie.

7. Jak skorzystać ze swoich praw

Aby skorzystać z powyższych praw, należy się z nami skontaktować z użyciem danych kontaktowych podanych w punktach I oraz II.

Aby wycofać swoją zgodę dotyczącą usług Google, należy zmienić ustawienie tutaj.

Aby wycofać swoją zgodę na otrzymywanie newslettera, należy użyć łącza do rezygnacji z subskrypcji znajdującego się na końcu każdej wiadomości.

Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili użytkownik, z przyczyn wynikających z jego szczególnej sytuacji, ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych na jego temat, które odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym wobec profilowania zgodnie z tymi przepisami.  

Jeśli dane osobowe użytkownika są przetwarzane w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym profilowaniem, użytkownik może w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec takiego przetwarzania w zakresie, w jakim takie przetwarzanie odbywa się na użytek marketingu bezpośredniego. W razie wyrażenia sprzeciwu dane osobowe użytkownika nie będą już przetwarzane do tych celów.  

Aby wycofać swoją zgodę, należy się z nami skontaktować z użyciem danych kontaktowych podanych w punktach I oraz II.

9. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim będącym jego miejscem pobytu, miejscem pracy lub miejscem popełnienia domniemanego naruszenia, jeśli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych na jego temat narusza RODO. Organ nadzorczy, do którego wniesiono skargę, poinformuje skarżącego o postępach i efektach rozpatrywania skargi, w tym o możliwości skorzystania z sądowego środka ochrony prawnej na mocy art. 78 RODO. Aby ułatwić użytkownikom korzystanie ze swoich praw, poniżej zamieściliśmy adres organu nadzorczego, któremu podlegamy:

State Commissioner for Data Protection and Freedom of Information North Rhine-Westphalia 

PO Box 20 04 44
D-40102 Düsseldorf 
Tel.: +49 211 38424 – 0
Faks: +49 211 38424 – 10
E-mail: poststelle@ldi.nrw.de   

Zestawienie wszystkich organów ochrony danych i europejskich komisarzy ds. ochrony danych wraz z danymi kontaktowymi znajduje się tutaj.