Trasa kabla lądowego

W trakcie opracowywania koncepcji przebiegu linii kablowej w maju 2021 r. przeprowadzono spotkania informacyjno-konsultacyjne w Gminie Słupsk (sołectwo Krzemienica) i w Gminie Ustka (sołectwo Duninowo i Starkowo).

Przeprowadzone spotkania miały charakter indywidualnych rozmów z mieszkańcami. Każdy mógł się zapoznać z planowanym przebiegiem linii i miał okazję porozmawiać z ekspertami inwestora. Przedstawiono inwestycję oraz kolejne kroki procedur administracyjnych wraz z harmonogramem.

Od września 2021 r. przedstawiciele RWE zaczęli prowadzić indywidualne spotkania negocjacyjne z właścicielami działek w przebiegu pasa technologicznego linii, mające na celu pozyskanie praw do gruntu.

W listopadzie 2023 r. RWE uzyskało ostateczną decyzję środowiskową dla infrastruktury przyłączeniowej F.E.W. Baltic II. Decyzja obejmuje podmorskie i lądowe kable elektroenergetyczne, lądową stację elektroenergetyczną oraz odcinek napowietrznej linii łączącej stację ze stacją elektroenergetyczną SE Krzemienica planowaną przez krajowego operatora sieci przesyłowej.

Warto podkreślić, iż realizowane przedsięwzięcie jest inwestycją celu publicznego i jest realizowane zgodnie z ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych.

Przebieg linii kablowej na lądzie obrazuje załączona mapa.